Wordless Wednesday: 11/10/10 – Autumn Dahlias

Autumn dahlias, Stonecrop Gardens, Cold Spring, NY. Photo by Naomi Sachs